»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Część ustna i pisemna egzaminu maturalnego

Część ustna i pisemna egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, DzU z 2003 r. nr 90, poz. 846 i DzU z 2007 r. nr 157, poz. 1102).

Część ustna egzaminu maturalnego

Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne

Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne przeprowadzają część ustną egzaminu z poszczególnych przedmiotów, złożone są z dwóch nauczycieli danego przedmiotu, z których jeden będący egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów danego przedmiotu pełni rolę przewodniczącego.

W skład zespołu przedmiotowego nie mogą wchodzić nauczyciele, którzy w ostatnim roku uczyli danego zdającego, a ponadto przynajmniej jeden z nich powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu danego przedmiotu.

Lista tematów z języka polskiego

Lista tematów z języka polskiego w części ustnej przygotowana jest przez nauczycieli danego przedmiotu w szkole. Listy te mogą uwzględniać tematy zaproponowane przez uczniów (Słuchaczy).

Zestawy zadań z języka obcego

Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisję egzaminacyjne.

Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu

Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu (przedmiotów) w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu części pisemnej egzaminu.


Część pisemna egzaminu maturalnego

Zespoły nadzorujące egzamin

Zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego przeprowadzają część pisemną egzaminu w poszczególnych salach. Co najmniej jeden nauczyciel w zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

Materiały i przybory pomocnicze

Podczas części pisemnej egzaminu zdający mogą korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE zamieszczanym na stronie internetowej (www.cke.edu.pl) na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu.


Egzamin w dodatkowym terminie


W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie, zgodnie z harmonogramem, do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdający może zdawać egzamin w dodatkowym terminie ogłoszonym przez dyrektora CKE w pierwszym tygodniu czerwca.


Kiedy egzamin uznaje się za zdany?


Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od zdawanego poziomu.

Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości.