»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Egzamin poprawkowy - dla kogo sierpniowa poprawa matury?

Egzamin poprawkowy - sierpniowa poprawa matury

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, DzU z 2003 r. nr 90, poz. 846 i DzU z 2007 r. nr 157, poz. 1102).

Poprawa matury organizowana od sierpnia do września


Maturzysta, który przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz części pisemnej i nie zdał egzaminu (nie uzyskał 30% punktów) wyłącznie z jednego przedmiotu ma prawo przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

W tej sytuacji poprawia się tylko część niezaliczoną – pisemną lub ustną. Niezdana część ustna oraz pisemna z danego przedmiotu, oznacza 2 egzaminy i termin poprawkowy nie obejmuje maturzysty (do poprawy może on przystąpić dopiero w kolejnej sesji egzaminacyjnej).

Przystępując do poprawy maturzysta nie może zmienić przedmiotu, ani dokonać zmiany poziomu egzaminu.

Zdający w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemną informację zawierającą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Egzamin poprawkowy organizowany jest w okresie od sierpnia do września. Termin egzaminu ustala dyrektor CKE.