»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Organizacja roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego oraz kalendarium maturzysty

Kalendarium licealisty. Zapraszamy Was do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2015/2016. W tej zakładce maturzyści znajdą także terminarz pomocny w przedmaturalnych przygotowaniach, czyli kalendarium maturzysty. Pamiętajcie, że aktualne terminarze, są regularnie wywieszane na tablicy informacyjnej w naszej szkole.Kalendarz roku szkolnego


Rozpoczęcie roku szkolnego w LO zaocznym: 19 września 2015 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2015 r.
Ferie zimowe: 1 - 14 lutego 2016 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 24 - 29 marca 2016 r.
Zakończenie zajęć semestrów programowo najwyższych: 8 stycznia 2016 r. (sesja zimowa)

29 kwietnia 2016 r. (sesja wiosenna)
Egzamin maturalny w sesji wiosennej: 4 - 27 maja 2016 r.
część ustna + część pisemna
(harmonogram ustala dyrektor CKE)
Zakończenie rocznych zajęć: 24 czerwca 2016 r.
Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.


Kalendarz maturzysty


Maturzyści składają wstępne deklaracje maturalne do dnia: 30 września 2015 r.
Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych: 8 stycznia 2016 r.
(sesja zimowa)
Maturzyści składają ostateczne deklaracje maturalne do dnia:

W razie niezłożenia tej deklaracji, deklaracja wstępna staje się ostateczną.
7 lutego 2016 r.
Osoby, ubiegające się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb (posiadające opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej; posiadające orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; chore lub niesprawne czasowo; niepełnosprawne lub niedostosowane społecznie), muszą złożyć wraz z deklaracją wniosek do dnia: 7 lutego 2016 r.
Materiały i przybory pomocnicze - ogłoszenie listy przez dyrektora CKE: (publikowane 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu)
Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych: 29 kwietnia 2016 r.
(sesja wiosenna)
Egzamin maturalny: 4 - 24 maja 2016 r. - część pisemna
4 - 27 maja 2016 r. - część ustna
Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów: Ustala dyrektor CKE


Organizacja szkoły


» liceum zaoczne w trybie weekendowym (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu)
» kursy maturalne - pod patronatem Studia Szkoleniowo Konsultingowego ViPcenter