»   Prowadzimy stałą rekrutację

»   Szkoły posiadają uprawnienia

»   Nauka w systemie 2 i 3-letnim

»   Bogata oferta edukacyjna

»   Licea o szczególnej atmosferze


Zapraszamy!
Licea dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych M. Twaina posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

» Liceum zaoczne 2-letnie
» Liceum zaoczne 3-letnie
» Kursy do matury
Licea Twaina prowadzone są z pasją, w naszej szkole odkryjesz dobre strony nauki i otrzymasz indywidualne wsparcie.
Szkoły powstały z myślą o Was, dzięki czemu do naszego liceum przyjeżdżają osoby nie tylko z Warszawy i okolic, ale także z całej Polski, oraz Polacy mieszkający zagranicą.
Solidne przygotowanie do matury. W semestrach maturalnych wprowadzamy dodatkowe, bezpłatne zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, przygotowujące do egzaminu maturalnego. Większość Absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę na studiach.
Czy od razu po ukończeniu liceum planujesz iść na studia?

 » Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego oraz kalendarium maturzysty

Kalendarium licealisty. Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018. W tej zakładce maturzyści znajdą także terminarz pomocny w przedmaturalnych przygotowaniach, czyli kalendarium maturzysty. Pamiętajcie, że aktualne terminarze, są regularnie wywieszane na tablicy informacyjnej w naszej szkole.Kalendarz roku szkolnego


Rozpoczęcie roku szkolnego w LO zaocznym: 16 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe: 15 – 28 stycznia 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie zajęć semestrów programowo najwyższych: 5 stycznia 2018 r. (sesja zimowa)

27 kwietnia 2017 r. (sesja wiosenna)
Egzamin maturalny w sesji wiosennej: (harmonogram ustala dyrektor CKE)
Zakończenie rocznych zajęć: 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.


Kalendarz maturzysty


Maturzyści składają wstępne deklaracje maturalne do dnia: 30 września 2017 r.
Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych: 5 stycznia 2018 r.
(sesja zimowa)
Maturzyści składają ostateczne deklaracje maturalne do dnia:

W razie niezłożenia tej deklaracji, deklaracja wstępna staje się ostateczną.
7 lutego 2018 r.
Osoby, ubiegające się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb (posiadające opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej; posiadające orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; chore lub niesprawne czasowo; niepełnosprawne lub niedostosowane społecznie), muszą złożyć wraz z deklaracją wniosek do dnia: 7 lutego 2018 r.
Materiały i przybory pomocnicze - ogłoszenie listy przez dyrektora CKE: (publikowane 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu)
Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych: 27 kwietnia 2018 r.
(sesja wiosenna)
Egzamin maturalny – sesja główna: od 4 do 25 maja 2018 r.
Egzamin maturalny – sesja dodatkowa: od 4 do 20 czerwca 2018 r.
Egzamin maturalny – sesja poprawkowa: od 21 do 22 sierpnia 2018 r.
Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów: 3 lipca 2018 r.


Szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego określa dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Więcej informacji znajdziecie na stronach: www.cke.edu.pl, www.oke.waw.pl